Tájékoztató a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésről

A Vanderlich Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 4., a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a VANDERLICH EGÉSZSÉGCENTRUM tulajdonosa online hírlevél útján is kapcsolatot tart a pácienseivel, és e hírlevelekben tájékoztatja a feliratkozókat az új szolgáltatásokról, a betegségek megelőzéséről, az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókról, a tevékenységével kapcsolatos hírekről.

A jelen adatvédelmi tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse az Adatkezelő adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk a hírlevél-szolgáltatással összefüggésben adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Hírlevél-szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan a következő részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást adjuk.

A személyes adatok kezelője: Vanderlich Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: székhely: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 4.)

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Pipis Rudolf (e-mail: pipisrudolf@gmail.com, tel: 06-30-969 1077)

A személyes adatok kezelésének célja: rendszeres információ biztosítása az érintetteknek a VANDERLICH EGÉSZSÉGCENTRUM bővülő szolgáltatásairól, a betegségek megelőzéséről, az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókról, tevékenységével kapcsolatos hírekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Hírlevelünkre az érintett a egeszsegcentrum.vanderlich.hu honlapon adhatja meg adatkezelési hozzájárulását.

A kezelt személyes adatok köre: a feliratkozó érintett családi és keresztneve, e-mail címe.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő szervezetén belül az adatokat kizárólag az erre kijelölt munkatárs ismerheti meg. Az Adatkezelő szervezetén kívül a kezelt adatokat az adatfeldolgozók ismerheti meg.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve: Scroll 1.0 Kft

Adatfeldolgozói feladat leírása: hírlevél-szolgáltatás biztosítása, hírlevelek küldése

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve leiratkozásig kezeli. A hírlevélben küldött linkre kattintva, vagy az kapcsolat@vanderlich.hu e-mail címre küldött levél útján az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben a kezelt adatokat 72 órán belül töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást hírlevél formájában a VANDERLICH EGÉSZSÉGCENTRUM akcióiról, új szolgáltatásairól, tevékenységével kapcsolatos hírekről.

Az érintett jogai: az érintett személy

  • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • kérelmezheti azok helyesbítését,
  • kérelmezheti azok törlését,
  • visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
  • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
  • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat .csv formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák a közös adatkezelők.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Az igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések magas szintű garanciát biztosítanak a jogszerű adatkezelés szempontjából.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Veszprém, 2018. május 10.

Vanderlich Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

Adatkezelő

Letölthető verzió

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat -> ITT